Cửa hỏng, cô nhân viên bị nhốt chung với anh quản lý may mắn