Nhờ chị kế kèm học, cô ấy tốt bụng dạy luôn môn ” sinh lý ” cho tôi